top of page

GDPR  privacy wetgeving

Ondernemingsgegevens

Franjes vertegenwoordigd door An Keuleers

Valkstraat 63

2860 Sint-Katelijne-Waver

info@franjes.be

Ondernemingsnummer: 0612.993.478

Op 25 mei 2018 ging de General Data Protection Regulation (GDPR) in. Dat is de nieuwe privacywetgeving omtrent de persoonsgegevens van Europese burgers beter te beschermen. 
Goed nieuws is dat, want hierdoor worden jouw persoonlijke gegevens nog beter beschermd en dat vinden wij bij Franjes niet meer dan logisch. Vanaf die dag is ook ons privacybeleid in lijn met GDPR. We leggen graag uit wat dit voor jou betekent.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Franjes geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. 

Franjes kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. 

Franjes verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Franjes niet. Franjes is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Franjesis in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. materialen, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

De foto’s op de website zijn decoratief gebruikt. Kleine wijzigingen tov het geleverde materiaal zijn mogelijk.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Franjes. Franjes kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Franjes.
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Franjes, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Sancties voor niet-betaling:

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Franjes beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Franjes zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Privacy

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: het verwerken en leveren van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Franjes, Valkstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver.

Via info@franjes.be kan u gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Franjes, Valkstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver, info@franjes.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@franjes.be

Privacyrechten
We kunnen jouw persoonsgegevens wel bekend maken wanneer bepaalde wetgeving of een juridische procedure ons daartoe verplicht of in het kader van een onderzoek naar vermoedelijke of actuele, illegale of frauduleuze activiteiten.
Bij verkoop van Franjes behoudt Franjes zich het recht voor om persoonsgegevens over te dragen in het geval van deels of gehele verkoop van de onderneming. Indien een dergelijke verkoop zich voordoet, zal Franjes alle redelijke maatregelingen treffen om de verkrijger aan te zetten tot een correcte verwerking van de aan ons verstrekte persoonsgegegevens en dit op een manier die overeenstemt met de privacyverklaring.

Minderjarigen
Franjes voert een strikt beleid voor de verwerking van persoonsgegevens van minderjarigen. Persoonsgegevens van minderjarigen worden ons enkel verstrekt via een meerderjarige persoon (zoals o.a. de ouder(s) die ons vrijblijvend en dus met toestemming de naam, de geboortedatum, het geslacht, de interesses van de kinderen/het kind rechtstreeks geeft/geven).

Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Franjes om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Franjes. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Franjes kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de Klant van deze nieuwe Voorwaarden.

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Mechelen/Antwerpen bevoegd.

bottom of page