top of page

ALGEMENE VERKOOPS-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Op deze pagina vindt u de algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden van www.Franjes.be , zoals deze beschikbaar is gesteld door Franjes. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.​

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten met Franjes. Door het tot stand komen van een overeenkomst, accepteert de klant de voorwaarden.

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Franjes zijn overeengekomen.

 

Franjes heeft te allen tijde het recht de voorwaarden en de inhoud van de websites te wijzigen.

 

 1. Identiteit

Identiteit van de onderneming en haar geografische adres:

FRANJES, Valkstraat 63,2860 St.-Katelijne-Waver

BTW: 0612 993 478

2. Intellectueel eigendom

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan op de website getoonde afbeeldingen of voorbeelden. Franjes te allen tijde gemachtigd illustraties te wijzigen en gebruiken.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Franjes is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal, ideeën of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Franjes. 

Bij elke bestelling gaat u er ook automatisch mee akkoord dat de foto's die van het product genomen worden ook op de website kunnen verschijnen.  Indien u dit liever niet heeft dient u dit te melden. 

Let erop dat wanneer u een bestelling doet zeker van bent dat u de rechten heeft op de gebruikte afbeelding. Franjes is niet verantwoordelijk voor het onrechtmatig verkregen afbeeldingen. 

3. Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Franjes te mogen claimen of te veronderstellen.

Franjes streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Franjes aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.Franjes.be op deze pagina.

 

4. Prijs

De prijs staat steeds op de website vermeld; Deze prijs is de prijs incl BTW, taksen en diensten. Enkel de verzendkosten worden extra bijgerekend indien er verzonden moet worden. Dit wordt op voorhand gecommuniceerd.  Voor extra wensen kan er een meerkost worden aangerekend. Deze worden steeds op voorhand gecommuniceerd.

 

5. De leveringskosten:

Voor het verzenden van een pakket onder de 10 kg betaalt u 6.5 euro.  Voor zwaardere pakketten of buitenmaten wordt er een extra toeslag gerekend.  Deze wordt op voorhand meegedeeld.

 

6. De Betaling:

De wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst:

Je bestelling wordt gemaakt/of verzonden indien de betaling ontvangen is. Voor artikelen die niet in stock zijn vragen wij enkele dagen extra geduld. U wordt steeds per mail op de hoogte gehouden hiervan.  We werken voorlopig niet met standaardlevertermijnen mits elk project anders is.

 

Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper.

 

Bij niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totale factuurbedrag met een minimum van 10 euro.

 

7. Herroeping

U heeft als consument het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Tenzij het om een gepersonaliseerd artikel gaat. Bij gepersonaliseerde producten is er geen herroeping  mogelijk. Zie 7.1

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, behoudens de kosten voor terugzending van het goed dewelke volledig ten uwe laste vallen, onverwijld en in ieder geval niet later dan 30 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van levering.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.
 

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen;
 

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag
waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen op rekening van de koper. Tenzij het ter plaatse wordt afgegeven.

7.1         Niet-toepasbaarheid van het herroepingsrecht

Voor volgende artikelen en/of diensten geldt het herroepingsrecht niet :

  • Dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, zoals gepersonaliseerde producten.

  • De levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de beoefenaar van een vrij beroep geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen

  • De levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn

  • De levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;

  • De levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

  • De levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

  • Overeenkomsten waarbij de consument de beoefenaar van een vrij beroep specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten; wanneer echter de beoefenaar van een vrij beroep bij een dergelijk bezoek aanvullende diensten verleent waar de consument niet expliciet om heeft gevraagd, of andere goederen levert dan vervangstukken die noodzakelijk gebruikt worden om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren, is het herroepingsrecht op die aanvullende diensten of goederen van toepassing;

  • De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest

8. De overeenkomst

De overeenkomst kan door Franjes zonder enige vergoeding worden beëindigd ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan.

 

Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.

 

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Franjes.  Franjes is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Franjes dit mee binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

De administratie van Franjes geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Franjes verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Franjes verrichte leveringen. Franjes erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent de klant dit eveneens.

De ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie: een omschrijving van het product dat door de klant gekocht is en het aantal door de klant gekochte producten; de prijs van het product; klantgegevens als naam, factuuradres, adres waar het product naar toe gestuurd wordt en e-mailadres van de klant; het ordernummer van de overeenkomst; het e-mailadres en telefoonnummer van Franjes, waar de klant met vragen omtrent de bestelling terecht kan.

Franjes levert niet aan minderjarigen of onbekwaam verklaarden, wanneer de bestelling onvolledig of onjuist is, of wanneer vorige bestellingen niet correct betaald werden.

 

9. Privacy

Persoonsgegevens die u ons meedeelt op het aanmeldingsformulier op de Website: Naam, voornaam, straat en huisnummer, woonplaats, land, geboortedatum, paswoord en contactgegevens (e-mail, telefoon).

Persoonsgegevens die u ons meedeelt  bij het inschrijven van de nieuwsbrief: Naam en e-mail adres.

Uw persoonsgegevens worden verzameld om: de diensten of producten te kunnen leveren, het beheer van bestellingen, klachtenbehandeling, afwikkeling van de wedstrijd en het versturen van nieuwsbrieven.

De persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden, tenzij U hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.  Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan an@Franjes.be of door gebruik te maken van het onderdeel "Contact " op de Website.

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van Uw persoonsgegevens maken.

U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Franjes. Daarnaast heeft U steeds het recht om ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. U kunt zich echter niet verzetten tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen. Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing.

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, per e-mail naar an@Franjes.be.

bottom of page